Styrelserekrytering och styrelseutvärdering

Styrelsen är ägarnas verktyg för att tillvarata ägarintressen. Styrelsens samman­sättning ska spegla bolagets behov av kompetens för att kunna genomföra ägarnas intentioner.

Styrelserekrytering

Att tillsätta rätt styrelseledamöter är en av ägarnas viktigaste uppgifter. Därför är det avgörande att rekrytering av styrelseledamöter hanteras professionellt. En lyckad styrelserekrytering bör följa samma metodik som TRANSEARCH använder vid Executive Search, i stället för att exempelvis söka i befintliga och kända kontaktnät. Det är viktigt att belysa vilka kompetenser och kunskaper som behövs då erfarenhet och kontakt­nät kan värderas olika. Det är även värdefullt att göra en utvärdering av styrel­sens profil för att på bästa sätt kunna söka kompletterande kompetenser.

Styrelsen ska fungera som ett team med olika typer av kunnande för att styrelsearbetet ska bli så bra som möjligt. Det är angeläget med mångfald ur olika perspektiv, exempelvis kompetens, erfarenhet, kön, etnicitet och ålder.

Styrelseutvärdering

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen ”årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen ska i relevan­ta delar redovisas för valberedningen.”

Neutral part

I de allra flesta styrelser görs styrelseutvärdering­en idag internt. För att få en så objektiv utvärdering som möjligt bör den istället utföras av en extern part. Alla i styrelsen kan då utvärderas efter samma metod och analyssystem.

TRANSEARCH använder vid styrelserekrytering och styrelseutvärdering en objektiv och strukturerad metod, där vi utvärderar styrelsen avseende bl a arbetssätt, kompetens och sammansättning. Detta görs i ett genomarbetat frågeformulär kompletterat med enskilda intervjuer som presenteras på ett tydligt sätt. Metoden ger möjligheter att följa styrelsens utveckling över tiden. Utvärderingen görs alltid i samråd med styrelseordförande och styrelseledamöter. TRANSEARCH kan ge en skriftlig eller muntlig återkoppling på styrelseutvärderingen till styrelsen.

Kontakta oss om du har ett rekryteringsbehov

International Offices

To locate an International Office please use our quick selection tool below or alternatively click here to make use of our map tool.

Medlem av ESK och AESC

Medlem av ESK

Medlem av AESC